دبستان پسرانه سادات
دبستان پسرانه سادات
بازدید دانش آموزان پایه اول از مسجد رحیم خان
1401/07/30
 • بازدید دانش آموزان پایه اول از مسجد رحیم خان بازدید دانش آموزان پایه اول از مسجد رحیم خان
  بازدید دانش آموزان پایه اول از مسجد رحیم خان
 • بازدید دانش آموزان پایه اول از مسجد رحیم خان بازدید دانش آموزان پایه اول از مسجد رحیم خان
  بازدید دانش آموزان پایه اول از مسجد رحیم خان
 • بازدید دانش آموزان پایه اول از مسجد رحیم خان بازدید دانش آموزان پایه اول از مسجد رحیم خان
  بازدید دانش آموزان پایه اول از مسجد رحیم خان
 • بازدید دانش آموزان پایه اول از مسجد رحیم خان بازدید دانش آموزان پایه اول از مسجد رحیم خان
  بازدید دانش آموزان پایه اول از مسجد رحیم خان
 • بازدید دانش آموزان پایه اول از مسجد رحیم خان بازدید دانش آموزان پایه اول از مسجد رحیم خان
  بازدید دانش آموزان پایه اول از مسجد رحیم خان
 • بازدید دانش آموزان پایه اول از مسجد رحیم خان بازدید دانش آموزان پایه اول از مسجد رحیم خان
  بازدید دانش آموزان پایه اول از مسجد رحیم خان
 • بازدید دانش آموزان پایه اول از مسجد رحیم خان بازدید دانش آموزان پایه اول از مسجد رحیم خان
  بازدید دانش آموزان پایه اول از مسجد رحیم خان
 • بازدید دانش آموزان پایه اول از مسجد رحیم خان بازدید دانش آموزان پایه اول از مسجد رحیم خان
  بازدید دانش آموزان پایه اول از مسجد رحیم خان
 • بازدید دانش آموزان پایه اول از مسجد رحیم خان بازدید دانش آموزان پایه اول از مسجد رحیم خان
  بازدید دانش آموزان پایه اول از مسجد رحیم خان
 • بازدید دانش آموزان پایه اول از مسجد رحیم خان بازدید دانش آموزان پایه اول از مسجد رحیم خان
  بازدید دانش آموزان پایه اول از مسجد رحیم خان
Powered by DorsaPortal